ஒளவை போன்ற ஆன்றோர் கூற்றை ஔடதமாய் ஏற்பேன் நான்!

(என் பேரன் லிவின் அவளது அம்மாவினைப் பார்த்துப் பாடுவதாக அமைந்த பாடல் இது)

அம்மா எங்கிருக்கிறாய்? என்
அருகில் நீயும் வந்திடு.
ஆசையோடு நான் கேட்ட
ஆஹா! தோசை கொண்டு தந்திடு.

இரண்டு தோசை போதுமே.
இன்பமாகத் தின்பேனே!
ஈ எதுவும் அருகில் வந்தால்
ஈர்க்கால் துரத்தி விடுவேனே.

உண்மை சொல்வேன் அம்மா நான்.
உலகில் எந்தன் தெய்வம் நீ!
ஊக்கத்தோடு கல்வி கற்பேன்.
ஊரே வாழ்த்தும் மகிழ்வாய் பார்!

எளியோர் கண்டு இரங்குவேன்.அவர்
எண்ணம் அறிந்து உதவுவேன்.
ஏழ்மை நிலைமாறி அவர்
ஏற்றம் பெற உதவுவேன்!

ஐயம் எதுவும் கொண்டிடேன்.
ஐக்கியமாய் வாழுவேன்.
ஒழுக்கம் வாழ்வில் பேணுவேன். மக்கள்
ஒன்றாய் வாழ வேண்டுவேன்.

ஓய்வில்லாது உழைப்பேன் நான்! புகழ்
ஓங்க வாழ்வேன் பாரம்மா!
ஒளவை போன்ற ஆன்றோர் கூற்றை
ஔடதமாய் ஏற்பேன் நான்!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: