புவி வெப்பமடைதலை முற்றிலுமே தடுத்திடுவோம்!

பற்றி எறிவது நெருப்பா? இல்லை
பாரினர் நம்மேல் கொண்டா வெறுப்பா?
முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்!
முன்னோரும் பின்னோரும் விதைத்தோம் மாசினை!
மாசினால் புவியின்று பாழாகிப் போனது!
ஓசோன் படலத்தில் ஓட்டையும் வீழ்ந்தது!
சூரியக் கதிர்கள் சுட்டெரிக்கப் போகுது!
நாளை இப்புவி அழிந்திடும் நிலையாகுது!
என்செய்வோம் தோழரே என்றெண்ணுங்கள் ஒருநொடி!
மரங்களை மகிழ்வுடன் நட்டே வளர்த்திடுவோம்
மாசடையும் புவியினை விரைந்தே தடுத்திடுவோம்!
மக்கும் குப்பைகளை மண்ணிலிட்டு மூடிடுவோம்!
மக்கா குப்பைகளை மறுசுழற்சி யாக்கிடுவோம்!
ஆலைக் கழிவுகளை ஆழப் புதைத்திடுவோம்!
அனைத்து மாசினையும் ஆய்ந்து தடுத்திடுவோம்!
புவியழியா நிலைபெறவே மதியுடனே செயல்படுவோம்!
புவி வெப்பமடைதலை முற்றிலுமே தடுத்திடுவோம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: