மாற்றங்கள் உருவாகனும்! தொழிலாளர் மகிழ்ச்சியே புவியின் கருவாகனும்!

உழைப்பவர் நாடாளனும்! ஏய்த்து
பிழைப்போர் கொடுஞ்சிறை போகனும்!
தரிசெல்லாம் சோலை யாகனும்!
தரணி யெங்கும் அழகாகனும்!
தர்மங்கள் மலிவாகனும்! தர்மம்
ஏற்பவர் தலை குனியனும்!
இல்லாமை இல்லாதாகனும்! உலகில்
இலவசங்கள் இழிவான தாகனும்!
உழைப்பவர் கரமுயரனும்! அவர்
ஒற்றுமை உலகை மாற்றனும்!
உலகத் தொழிலாள ரெல்லாம்
ஓரணியில் நின்றாகனும்! இனி
மாற்றங்கள் உருவாகனும்! தொழிலாளர்
மகிழ்ச்சியே புவியின் கருவாகனும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: