அன்பினை நாம்கற்று என்றும் இன்புற்று வாழ்ந்திடுவோம்!

 

கல்வி கரையில! இங்கு
கற்பவர் நாள் சில!
எல்லாம் கற்றுவிட்டேன் என்று
சொல்பவர் யாரும் இல!

பள்ளியில் பாடங்களை வாழ்வில்
பயனுறத் தான் படித்தோம்!
படித்திட்டப் பாடவழி வாழ்வில்
நடந்திடத் தான் மறந்தோம்!

கல்வி கற்பது எதற்காக?
காசுக்கு மட்டும் தானா?
வாழ்க்கையை மகிழ்வோடு நாம்
வாழ்ந்திடக் கற்றிடுவோம்!

அறநூல்கள் கற்றிடுவோம்! நல்
ஆன்றோரைப் போற்றிடுவோம்!
அறிவியல் கற்றிடுவோம்!ஆய்ந்து
அற்புதம் படைத்திடுவோம்!

உலகியல் கற்றிடுவோம்! நாம்
ஒன்றிணைந்து வாழ்ந்திடுவோம்!
நிலவுலகை ஆய்ந்து நாம்
நீள்புகழ் அடைந்திடுவோம்!

வாழ்வது சிலகாலம்! வாழ்வில்
வசந்தத்தை நாம் காண
அன்பினை நாம்கற்று என்றும்
இன்புற்று வாழ்ந்திடுவோம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: