ஆதியையும் லிவினையும்போல அன்பு கொள்வோமே! (சிறுவர் பாடல்)

 

ஆதியும் லிவினும்
அருகில் இருந்த
கடைக்குப் போனாங்க!

ஐந்து ரூபாய்க்கு
ஐந்து மிட்டாய்
வாங்கி வந்தாங்க!

ஆளுக்கு இரண்டு
மிட்டாய் களைப்
பிரித்துக் கொண்டாங்க!

மீதி இருந்த
ஒரு மிட்டாயை
குட்டி நாய்க்குப்
போட்டாங்க!

மிட்டாய்த் தி்ன்ற
குட்டிநாய் இவங்க
நண்பரானது!

ஆதியும் லிவினும்
போகும் இடமெல்லாம்
கூடவே போனது!

அன்பு காட்டிய
ஆதிக்கும் லிவினுக்கும்
அதிக நண்பர்கள்
சேர்ந்தனர்!

எந்தநாளும் அன்பால்
இணைந்து விளையாடு
கின்றனர்!

அன்பு உள்ள
இடந்தனிலே நட்பு
மலருமே!

நாமும் என்றும்
ஆதியையும் லிவினையும்போல
அன்பு கொள்வோமே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: