தடதடவெனப் பெய்திடுவாய்! மழையே தாமதியாது வந்திங்குப் பெய்திடுவாய்!

விரைவில் மழை பெய்திட
வேண்டிடுவோம் மனதாற!
வெப்பம் தாள முடியவல்லை!
வெளியில் நடமாட ஆசையில்லை!
வீட்டினிலே இருந்தாலும் விசிறி
காற்று சழன்றிட்டாலும் இரு
கண்களும் கணன்றே எறிகிறதே!
மழையே உடனே மனமிறங்கி
மக்கள் மனங்குளிர்ந்திடப் பெய்திடுவாய்
தடதடவெனப் பெய்திடுவாய்! மழையே
தாமதியாது வந்திங்குப் பெய்திடுவாய்!

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: