நல்ல பிள்ளைதானே நீயும் பள்ளி சென்றிடு!

பள்ளிக்கூடம் செல்வதற்கு அச்சங்கொண்டு அழும் என்பேரன் லிவின்
பள்ளிசெல்ல வேண்டி எழுதப்பட்டப் பாடலிது!

அச்சம் ஏனடா? 0
அச்சம் ஏனடா?
பள்ளிக்கூடம் செல்வதற்கு லிவின்
அச்சம் ஏனடா?

உன்னைப் போன்ற சிறுவரெல்லாம்
உற்சாகமாக
பள்ளிக்கூடம் செல்வதை நீ
பார்க்கவில்லையா?
பள்ளிசென்றால் பாடங்களை நீயும்
படிக்கலாம்
படித்ததனால் அறிவுபெற்று நீயும்
உயரலாம்!

துள்ளி எழுந்திடு லிவின்
பள்ளி சென்றிடு!
நல்ல பிள்ளையாக நீயும்
நடந்து கொண்டிடு!

இளமையிலே கற்கும் கல்வி
எளிதில் மறக்காது
களிப்புடனே கல்வி கற்றால்
கசப்புத் தோன்றாது
அன்னை தந்தை மகிழ்ந்திடவே
அனைத்தும் கற்றிடு!
அறிஞன் என்ற பெயரெடுத்து
அவர்க் களித்திடு!

துள்ளி எழுந்திடு லிவின்
துள்ளி எழுந்திடு!
நல்ல பிள்ளைதானே நீயும்
பள்ளி சென்றிடு!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: