கார் நாற்பது 25

கருங் கால் வரகின் பொரிப்போல் அரும்பு அவிழ்ந்து,
ஈர்ந் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன;
சேர்ந்தன செய் குறி; வாரார் அவர் என்று
கூர்ந்த, பசலை அவட்கு. 25

அவள் மேனியில் பசலை பாய்ந்து கிடக்கிறாள். வரகுப் பொரி போல் நிலமெல்லாம் முல்லை பூத்துக் கிடக்கிறது. இது அவர் சொன்ன காலக் குறி. அவர் வரவில்லையே என்று கண்ணீர் வடிக்கிறாள். இதுதான் கண்ணீர் வடிக்கிறாள் எனத்
தோழி நினைக்கிறாள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: