உழைத்துப்பாரு வாழ்வு மலரும்

துன்பமில்லா உயிர்கள் ஏது தோழா? சிறு
தோல்விக்காக அழுகிறாயே தோழா!வந்த
துன்பம் எல்லாம் இன்பமாகும் ஒருநாள் அந்த
எண்ணத்தோடு உழைத்துப்பாரு வாழ்வு மலரும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: