ஏமாற்றத் தெரியனும் அரசியலுக்கு! இதுதான் அரசியல் புதுகணக்கு!

இதுதான் அரசியல் ! வல்லோர்
வகுத்ததே இங்கு ஆட்சியியல்!
சொல்வது எல்லாம் சத்தியம்
வெல்வதோ இங்கு அசத்தியம்!

ஆட்சியிங்கு கோலேச்சுது சனநாயகமாய்!
அடிதடி வெட்டுக்குத்து தானாட்சி!
எதிர்ப்பவன் எவனும் சுத்தமில்லை
எல்லோரும் கொலைகாரப் பாவியிங்கு!

பணந்தானே இங்கு வியாபாரம்
பங்காளிச் சண்டை தனிபேரம்
எல்லாமே திருட்டுக் கூட்டமிங்கு
இல்லாதோர் ஏங்குவர் எலும்புக்கிங்கு!

மேடையில் பேசுவர் நல்லவராய்
போடுவர் வேடமும் தூயவராய்
நாடுவர் வாக்குக்கு உங்களையே
தேடுவர் பணமிகும் வழிகளையே!

கோடியில் புரளுது அரசியலும்
கொள்கையோ? கொச்சையோ அறியாது!
ஏமாற்றத் தெரியனும் அரசியலுக்கு!
இதுதான் அரசியல் புதுகணக்கு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: