மழையுன்னை நினைத்தென்றும் மகிழ்வோடு வாழ்வோமே!

மழையே! மழையே!
மகிழ்வோடு உன்னை
அழைக் கின்றோம்
மாசிலாக் காதலுடன்!
மாரியாய் வந்திந்த
மாநிலம் காத்திடு
மகிழ்வோம் மக்களெலாம்!
மழைநீ யெம்தாயே! (மழையே!)

நீயின்றி உலகேது?
நீயில்லை உயிரேது?
நீபுவி ஆதாரம்!
நின்னடி சரணடைந்தோம்!

அழைக்கிறது மரஞ்செடிகள்!
அழுகிறது புள்ளினங்கள்!
தவிக்கிறது விலங்கினங்கள்!
தயைசெய்வாய் மழைதாயே ! (மழையே!)

அறியாது பிழைசெய்து
அழித்திட்டார் காடுகளை!
இனிமேலவர் அழித்திடாமல்
எச்சரிக்கை செய்தனையோ?

உணர்ந்திட்டார் தன்தவறை
உலகுய்ய பொழிவாயே!
மரஞ்செடிகள் உனக்காக
மறக்காமல் நடுவோமே!

பெய்கின்ற மழையினிலே
பெரிதுவந்து நனைவோமே!
மழையுன்னை நினைத்தென்றும்
மகிழ்வோடு வாழ்வோமே! ( மழையே! )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: