வீணாக்கும் உணவில் அடுத்தவர் பசி!

வீணாக்கும் உணவில் அடுத்தவர் பசி!

கொடுங்கோலன் பசியடக்க நாம்
கொள்ளுவோம் புதுக் கோலம்!
பசியில்லா நல்லுலகு நாம்
படைத்திட அணி வகுப்போம்!

ஒருவேளை உணவிற்கும் இங்கு
வழியறியா மானிடர்கள் மண்ணில்
தினந்துடிக்கும்  நிலைகண்டும் வீணாய்
உணவை யழித்திடல் முறைதானா?

உனபசி நீங்கிய பின்
உன்னிடம் உளள உணவை
பசி கொண்டு திரிவோரைப்
பார்த் தளித்தல் அறம்தானே?

வயிற்றுக்குச் சோறிடுதல் என்றும்
வழுவில்லா நல் தருமம்!
ஏழை உறுபசி நீக்கிடவே
ஏற்றிடுவோம் சபதம் இன்று!

பசியில்லா பாரதத்தை நாம்
பார்ததிடவே துடித்திடுவோம்!தினம்
பாழாக்கா துணவினையே இங்கு
பசித்தோர்க்கு அளித்திடுவோம்!

பசியெனும் கொடுங்கோலன் இனிப்
பாரதத்தில் ஒழிந்திடுவான்!கொடும்
பசியில்லாப் பாரதத்தை நாம்
படைத்திடவே ஒன்றிணைவோம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: