வரம் தந்த தேவதை!

இல் லறமேந்தி எனைக் காக்க
நல் லுறவாகி வந்த எந்தன்
வெல் திறன் மிக்க பண்புடையாள்
சொல் கேட்டு வாழ் வதனால்
பல் பயனே நான் பெற்றதனால்
இல் இங்கு துன்பமென இயம்புகிறேன்!
அற வழியில் எனை நடத்தும்
அவள் வரம் தந்த தேவதை!

ப.தேசிங், ஆசிரியர்(பணிநிறைவு)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: