எதிர்பார்ப்பிலா இன்னன்பே ஈடிணையில்லாதவனே நீ!

ஒட்டி உறவாடி
தட்டிப் பறித்திட
சுற்றித் திரிந்திட்டக்
கூட்டமெலாம் தனக்குக்
கிடைத்ததை  எடுத்துக்
கொண்டு இன்று
ஒப்பாரி இட்டு
ஓலமிடக்கூட மனமின்றி
இறுமாப்பு நெஞ்சுடனே
எக்காளமிடுகிறது.
அண்டி உறவாட
அஞ்சி நின்ற
அன்புடை நெஞ்சமெலாம்
அலறி துடிக்கிறதே!

எதிர்பார்ப்பிலா இன்னன்பே
ஈடிணையில்லாதவனே நீ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: