அம்மாவின் சொத்துக்களை அனுபவிக்கத்துடிப்பவர்கள் உணர்த்தட்டும்!

தமிழக மக்களையே தன்பிள்ளைகளாகக் கண்டவர்
தன்சொத்துகளைத் தனியொருவர்க்குத் தாரைவார்க்க சம்மதிப்பாரா?
சம்மதிப்பாரெனில் அவர்கூற்று நடிப்புதானே? நடிப்பா? உயிர்த்துடிப்பா? அம்மாவின் சொத்துக்களை அனுபவிக்கத்துடிப்பவர்கள் உணர்த்தட்டும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: