உண்மை ஈதே!

சட்டங்கள், அரசுத்திட்டங்களெல்லாம் அனைத்து மக்களுக்கும்
நட்டங்களின்றி நன்மைதருமாவென சிந்திக்காமல் தீட்டப்பெற்றால்
வெட்கப்பட்டு,வேதனையுற்று வெந்தணலில் அவ்வரசை
வீழச்செய்யும் காண்பீர் உண்மை ஈதே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: