உழவர் நலம் காப்போம்! உயர்த்திடுவோம் இவ்வுலகை!

உலகத்தின் அச்சாணியாய்
உழைத்திடும் உழவர்
தலைநிமிர உணரா
அரசெதுவும் ஒருநாள்
சொல்லாதே ஒழிந்திடும்!
உழவர் நலம் காப்போம்!
உயர்த்திடுவோம் இவ்வுலகை!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: