புனிதமாகும் பரணி பாடும் தாமிர பரணியாறு!

மணலெல்லாம் அள்ளப்பட்டு மாசடைந்து
கருவை முட்களால் காவுகொள்ளப்பட்டு
சாவின் விளிம்பில் தள்ளாடி
வாடி வழிநடக்கிறாள் வற்றா
தாமிர பரணி இன்று
முற்றும் களையிழந்து!

சற்றே சிந்தித்து பரணித்
தாயின் புனிதங் காக்க
ஆற்றின் படுகையினை அக்கரையுடன்
ஆய்வு செய்து உடன்
சுத்தப்படுத்தும் பணியினைத்
துரிதே செய்திட, தன்
ஆர்வலர்கள் அனைவரும் ஒன்று
சேர்ந்து உறுதியுடன் போரிட
புனிதமாகும் பரணி பாடும்
தாமிர பரணியாறு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: