மனதினைப் பாழ்ப் படுத்தி மகிழ்வர்!

எதிரிகள் ஒருமுறை செய்திட்ட இழிசெயலை
நண்பராய் உடனிருந்து உறைந்திடும் துரோகிகள்
பலமுறை உரைசெய்து பாதித்தோர் மனதினைப்
பாழ்ப் படுத்தி மகிழ்வர்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: