அனைத்தும் நடிப்பென அறியாது நீர்போனால் ஆவி நீரடங்கி ஆலயமாவீர் ஒருநாளில்!

புரட்சித் தலைவியென்போம்
புனிதத்தின் மறுவடிவென்போம்!
தங்கத் தாரகையே
தரணியே நீதானென்போம்!
உனக்காய் உயிர்த்
துறப்பே னென்போம்
உரியவேளை வந்தால்
உன்னையே சாய்த்து
அப்போலோவில் சேர்த்து
அழுகாமல் காத்திடுவோம்!
நம்ப வைத்துக்
கழுத் தறுக்கும்
நாடு ஈது!
அறிவின் திலகமென
அகத்தில் மிதப்போரே
அனைத்தும் நடிப்பென
அறியாது நீர்போனால்
ஆவி நீரடங்கி
ஆலயமாவீர் ஒருநாளில்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: