அன்பில் உருவாகி நன்பண்பால் உறைந்திட எண்ணிடும் காதலர்க்கு காதலர்தின நல்வாழ்த்துகள்!

காதல் என்பது காமத்தின் உருவல்ல!
காவலை உடைத்திட்டுக் காட்டாறாய் மாறிடும்
ஆவலில் பிறப்பதே அன்புறு காதல்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: