ஒளிதருவாய் உன்னுருவில் வலம்வரவே நானம்மா! களியுறுவேன் உன்னன்பில் என்றென்றும் இங்கம்மா!

மோகனப் புன்னகை வீசிடும் நிலவே
ஓடி ஒளியாதே என் பார்வையினில்!
போதும் போதுமென நானும் கூறும்வரை
வீசிடம்மா என்மேல் இன் புன்னகையை!

குளிர்தரு புனலோ நீ! எனைக்
கொஞ்சிடும் மகளோ நீ! நாளும்
களிகொளும் அருளோ நீ! காணக்
கண்கொளாக் நல் காட்சியோ நீ!

வா மகளே தமிழாய்! நாம்
வடிப்போம் தனியொரு காவியத்தை! என்றும்
தா மகளே அன்பினை இந்தத்
தரணியையே இன்புருவில் இயங்கிடச் செய்வோம்!

இழிவரசு நமக்கு வேண்டாம்! ஈன
இனமத பேதம் நமக்கு வேண்டாம்!
கொடுமதியோர் கூட்டுறவு வேண்டவே வேண்டாம்!
குலமகளே! நற்குணமொன்றே நமக்குப் போதும்!

அம்மம்மா வெண்ணிலவே என்னன்னை நீயம்மா!
அருளம்மா உன்பிள்ளை நலமுறவே தானம்மா!
ஒளிதருவாய் உன்னுருவில் வலம்வரவே நானம்மா!
களியுறுவேன் உன்னன்பில் என்றென்றும் இங்கம்மா!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: