மலர்க் கரங்கொண்டு அணைத்திடு மாசிலா அன்பரை!

விழி_சொல்லும்_வழி!

விழி_சொல்லும்_வழியினில் தலை
விதி வெல்ல வழி தேடினேன்
பழி கொள்ளும் பாவியர் நல்
வழி அடைத்து ஏன் நின்றனரே?

பெண்ணாகப் பிறந்து விட்டேன் பேதை
என் குற்றமென்ன? நல் கண்
கொண்டு எனைப் பார்க்க நிறைப்
பொன் கேட்டல் இங்கு நியாயமாமோ?

அழகென்னை வருணிக்க, ஆயிரம் கரங்கொண்டு
அணைக்கின்ற, கவிகொண்ட உள்ளங்கள், உறவால்
பிணைக்கின்ற வேளையில், தடமாறி நிற்பதேனோ?
நினைக்கின்ற வேளையில் வேகுதே நெஞ்சமெலாம்!

வேல்விழி பாயுமோ? மான்விழி ஓடுமோ?
தேன்மொழி பேசினும் சீர்வேண்டுதல் சாபமே!
பெண்ணாக யாமிங்கு, பிறந்தது பிழையானால்
மண்ணுலகுத் தழைத்திட மாற்றுவழி அறிவீரோ?

விழியே! வீழ்த்திடு பொருள் வேண்டி
விளிப்போரை! அருள் கொண்டு காத்திடு
அகம் மலரக் காப்போரை!மலர்க்
கரங்கொண்டு அணைத்திடு மாசிலா அன்பரை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: