கவிக்கு மெட்டென மலர்களே மலருங்கள்!

என்றும் அழகானப் பூந்தோட்டம் என்னுள்
இணைந்திருக்கும் என் அகமென்றே சொல்லிடுவேன்!
எத்தனை எத்தனை வண்ணப் பூக்கள்
என்னுள் நாளும் பூத்துக் குலுங்குகின்றன!

அப்பப்பா அங்கு ஆனந்தத்திற்கு அளவில்லை!
தப்பொன்று நடவாமல் தாங்குதற்கு குறைவில்லை!
ஒப்பிலா அன்பதுவால் உவகைக்கு தடையில்லை!
மொத்தத்தில் என்மனது முத்தமிழால் களிக்கிறது!

கட்டுக் கடங்கா ஆவலில் நித்தமெனைத்
தொட்டுத் தழுவி,அன்பின் தமிழ்
மொட்டாய் நின்றிடும் என்மனதில், கவிக்கு
மெட்டென மலர்களே மலருங்கள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: