குழப்பத்தில் ஓட்டளித்த அதிமுக விசுவாசிகள்!

உண்மையான அதிமுக, ஊழல் குற்றவாளியை உச்சத்தில் வைத்துக் கொண்டாடும் அணியில் உள்ளோரா? இல்லை மக்களின் கருத்தினைக் கோரும் பன்னீரின் அணியில் உள்ளோரா?
குழப்பத்தில் ஓட்டளித்த அதிமுக விசுவாசிகள்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: