அ முதல் ஃ வரை அறிய வாருங்கள்! (சிறுவர் பாடல்)

அதோ!அதோ!அதோ! இது
ஆனை தான்!
இதன் குட்டித் தின்னும் கரும்பு
ஈது தான்!
உலக்கைப் போல உள்ளது இதன்
ஊன்று காலுதான்!
எதையும் தாங்கும் வலிமை கொண்ட
ஏற்றம் தான்!
ஐயம் இல்லை ஆனை அன்பால்
ஐம்புலன் அடக்கிடும்!
ஒரு தீங்கும் இழைக்காது ஆனை
ஓடி வாருங்கள்!
ஔவையின் மொழியை ஆனைக்கு உரைப்போம்!
அஃதைக் கேட்டிடும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: