எழுபத்தைந்து நாட்கள் அப்பல்லோவில் நடந்தது என்ன? எழுந்து கேளுங்களேன் ஒருமித்தக் குரலில்!

ஊழலை வாழ்த்தி அரசாள்வோர்கள் குற்றவாளிகளுடன் உள்செல்ல ஒரேயொரு உண்மை வெளிப்பட்டால் போதும்!
எழுபத்தைந்து நாட்கள் அப்பல்லோவில் நடந்தது என்ன?
எழுந்து கேளுங்களேன் ஒருமித்தக் குரலில்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: