வாழ்க பணம் கொட்டிடும் சனநாயகம்!

எவர் எதிர்த்தால் எங்களுக்கென்ன? ச.ம.உறுப்பினராக
எவ்வளவு செலவு செய்திருக்கிறோம் தெரியுமா?
விலைபோகா எவருடனும் ஒட்டியிருந்து நாங்கள்
வீணாய்ப்போகத் தயாராயில்லை! மனதிற்குள் நல்ல
விலைபோன சட்ட மன்ற உறுப்பினர்கள்!

வாழ்க பணம் கொட்டிடும் சனநாயகம்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: