காலமெனும் வீதியிலே கவிதையாய் வாழ்வேனே!

முதுமை என்னை முற்றிலும் மாற்றியதே!
இளமை என்னை ஏற்றியதே துதிபாடி!
வளமை இருந்தால்தான் வாழ்த்துவார் புகழ்பாடி!
கொடுமையோ நானிங்கு குன்றி இருப்பதுவும்!

எண்ணிப் பார்க்கிறேன் எப்படி இருந்தேனென
பிள்ளைப் பிராயத்தினில் பேரழகு என்றனரே!
குமரியாய் நின்றபோது கொஞ்சியோர் கொஞ்சமன்றோ!
தாயாக நானிருந்தேன் தனியாத அன்பானேன்!

காலத்தின் ஓட்டமென்னை கலங்கத்தான் செய்தாலும்
ஞாலத்தில் நானிங்கு நலமாகவே வாழ்கின்றேன்!
கண்ணொடுங்கி உடலொடுங்கி களையிழந்து போனாலும்
காலமெனும் வீதியிலே கவிதையாய் வாழ்வேனே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: