தமிழே எந்தன் உயிர் மூச்சாகி காலம் முழுதும் களிப்பில் வாழ்வேன்!

உயிராய் மெய்யாய்
உயிர்மெய்யும் நீயானாய்!
அகத்தில் உறைந்து
முகத்தில் ஒளிர்ந்து
இகத்தில் சிறக்க
இன்மொழி நீயானாய்!
தமிழே! அமுதே!
தவழும் நிலவே!
நினைவும் கனவும்
மொத்தமும் நீயே!
எம்மொழி கற்று
இயம்பிய போதும்
உன்னில் உரைசெயும்
உரைதான் உயர்வே!
கன்னல் மொழியே
கற்கண்டின் சுவையே!
மின்னல் ஒளியே
மிளிரும் சுடரே!
அழியா அன்பே
அகரப் பொலிவே!
அம்மா வென்னும்
அமுத ஊற்றே!
உன்னைத் தாயாய்
உறவாய் இணைத்தேன்!
உயர்வேன் தாயே
உனைநான் தொழுதே!
தமிழே எந்தன்
உயிர் மூச்சாகி
காலம் முழுதும்
களிப்பில் வாழ்வேன்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: