இளமையிலே கல்! ஏற்பில்லாததை இளமையிலே தள்!

குழந்தையை சமாதானப்படுத்துவதாக எண்ணிகுழந்தைகளின் கைகளில் ஒளிப்பதிவிட்ட உபகரணங்கள் ஏதாவது ஒன்றையளித்து பார்க்கப் பழக்கிவிட்டு இப்பொழுது ஐயோ! இப்படித் தொடர்ந்து
பார்த்தால் கண்கள் பழுதாகி விடாதோ வெனப் பதறித் துடிக்கின்றனர் பெற்றோர்கள்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: