உழவரின் ஓட்டம் தடைபட்டால் உருளும் புவியோட்டம் நின்றிடுமே !

ஓடி ஓடி உழைக்கனும்! தினம்
ஓடி ஓடித்தான் உழைக்கிறோம்
உழவர்களாகிய நாங்கள் இங்கு!
ஓருழக்குங் கூட மிஞ்சவில்லை
ஓட்டாண்டி யானததுதான் மிச்சம்!

நெற்றி வியர்வை எங்கள்
நிலத்தில் சிந்துகிறோம்!
வெற்றிப் படிக்கட்டை நாங்கள்
எட்டிப் பிடிக்கிறோம்!
இருந்தும் பயனென்ன? தகுந்த
விலையில்லா நிலையானால் நாங்கள்
நொறுங்கித்தானே போகிறோம்!
இருந்தும் இன்னும் நாங்கள்
விடாது வாழ்கிறோம்
ஓடி ஓடி உழைக்கனுமென்ற
உணர்வினில் ஒன்றியே!
உழைப்பு உழவரின் உயிர்மூச்சு!
ஓயாது கரங்கள் ஒருபோதும்!
களைப்பறியா திண்ணுடலும் கொஞ்சம்
கடிந்துதான் கொள்கிறது உழவனிடம்!
எத்தனையோடி என்ன பலன்?
அத்தனையும் விழலாய் ஆகிடுதே!
சற்றே நிறுத்திடு ஓட்டந்தனை!
சகலரும் திரும்பிடுவர் உனைநோக்கி!
உழவரின் ஓட்டம் தடைபட்டால்
உருளும் புவியோட்டம் நின்றிடுமே !
அதனால் புவிவாழ் மாந்தர்களே
அவரயரா தோடிட வழிகாணுவீரே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: