தமிழன் விழுத்தெழும்போது ஓடுவர் கயவர்கள் உலகினைவிட்டு!

இறந்தவர் எழுந்து வந்து உண்மையைச் சொல்லவிடவாப் போகிறார் என்று ஏதேதோப் பேசி உண்மையை ஒரேயடியாகக் கல்லறைக்கு அனுப்பிய பெருமை எம்தாய்த் தமிழகத்திலன்றி உலகில் வேறெங்கும் நடந்திருக்கமுடியாது!
தமிழா நீ என்ன அவ்வளவு இளிச்ச வாயனா? ஊர்வாயை மூட
எண்ணும் உன்மத்தரின் உண்மை முகங்காண தமிழன் விழுத்தெழும்போது ஓடுவர் கயவர்கள் உலகினைவிட்டு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: