சாமத்தில ஓன்நினைப்பில் காமனை வெல்லப்போறேன்!

நாட்டுப்புறப் பாடல்!

அந்திசாயும் நேரத்தில
ஆத்தோரம் போரபுள்ள
ஒத்தையில போறேயடி
உன்துணைக்கு நான்வரவா?
அத்தானின் துணையிருந்தா
ஆழ்கடலும் தாண்டிடலாம்!

அத்தைப்பெத்த ஆணழகா
அஞ்சவேண்டாம் என்நினப்பா
ஒத்தையிலே போறேனனு
ஒண்டிக்க எண்ணவேண்டாம்
எந்த வம்பனும்
என்மேல கை
வச்சிட எண்ணமாட்டான்!

உன்னைப்பத்தி நானறிவேன்
ஓடவிட்டு வெட்டிடுவ!
காலம் கெட்டுக்கிடக்கு
காவலும் வேண்டுமடி!
ஒத்தவழி செத்தவழி
உண்மையை ஒத்துக்கடி!

வெள்ளைமனம் உங்களுக்கு
கள்ளமில்லை எந்தனுக்கு
ஊருலோகம் நம்மை
எதுவும் தப்பாசொல்லிடாதா?
ஆதலினால் அஞ்சுகிறேன்
ஆசையை அடக்கிக்கிட்டேன்!

யாருசொல்லி நமதன்பை
கூறுபோட முடிந்திடுமோ?
ஆவணியில் நான் வருவேன்
அல்லியைப் பெண்கேட்க
ஆயுளுள்ளமட்டும் உன்னை
அரவணைத்துக் காத்திடுவேன்!

என்நினைப்பும் அதுதானே
நீண்டநேரம் பேசிவிட்டோம்
ஒன்நினைப்பினோட நானும்
வீட்டுக்கு ஓடிப்போறேன்
சாமத்தில ஓன்நினைப்பில்
காமனை வெல்லப்போறேன்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: