இல்லரசி வாழி!

இதயங் கவர்ந்தவளே!
என்னன்பில் நிலைப்பவளே!
என்சுகமே உன்சுகமாய்
எண்ணி வழி நடப்பவளே!
என்னுயிர்த் தோழியும் நீ!
என் வாழ்க்கைத்துணையும் நீ!
இல்லத்தின் ஒளிவிளக்கே என்
இயக்கமே நீ தானே!
உனையடைய என்தவம் செய்தேன்?
எனைக்காக்கும் இல்லரசி வாழி!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: