மாதவமே தாயவள்!

நிறம், பேதம் பார்பதில்லை தாய் தன்
நெஞ்சினிலே தவழ்ந்த தன் பிள்ளையிடம்!
குணங்குன்றி பிள்ளை தாயவளை வெறுத்திடினும்
மனமொன்றி தூற்றாளே மாதவமே தாயவள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: