பறவைகள் பலவிதம்!

பலவிதம் பறவைகள்தான்!

பறவைகள் பலவிதம்!
பறப்பதில்,நடப்பதில்,
பாங்காய் உணவெடுப்பதில்,
ஆங்கவை உறவாய்
ஒன்றோ டோன்று
உறவாடி மகிழ்தலில்!
என்னே பேரின்பம்!
இவற்றைக் காணுகையில்!
குயிலின் கீதம்!
மயிலின் நடனம்!
காக்கையின் கரைதல்!
கழுகின் நுண்ணோக்கு!
கோழியின் கூவல்!
கொக்கின் கூர்மதி
புறாவின் அன்பு!
பூஞ்சிட்டின் நேர்த்தி!
குருவியின் குதுகூலம்
கருடனின் வான்வலம்
யாவுமே நேர்த்திதான்
பலவிதம் பறவைகள்தான்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: