அனைவரும் சமமே அணைத்திடு அன்பால் அகிலமே வாழ்த்திடும் உன்னை!

கற்றவர் மனதினில் தொற்றிடும் பேதங்கள்
காலத்தின் கோலங்கள் தானே!
எத்தனைப் படித்தும் இனபேதங் கொண்டால்
இங்குநீ இழிந்தோன் தானே!

முகத்திரை தன்னைக் கிழித்திடு நீயும்
முறையில்லை சாதீய பேதம்!
அனைவரும் ஒன்றென அறிந்திட்ட நீயும்
அறிவிலியோ நெஞ்சைக் கேளு!

பிறப்பினில் எவரும் இழிந்தவர் இல்லை
பேசிடு உன்குரல் ஓங்க!
அனைவரும் சமமே அணைத்திடு அன்பால்
அகிலமே வாழ்த்திடும் உன்னை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: