நல்லவற்றை ஒப்பிடச் செய்வதே நட்பாகும்!

நண்பன் கூறிடும் அனைத்துக் கூற்றினையும்
அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மடமையாகும்.
ஒவ்வாக் கருத்தெனின் எடுத்துரைத்து நல்லவற்றை
ஒப்பிடச் செய்வதே நட்பாகும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: