எம்பிழை பொறுத்து மழைபொழிவாயே!

புவியின் கண்ணீர் வற்றியதே
பொழிந்திடு மழையே நீராக!
பாவிகளானோம் மக்களிங்கு எம்
ஆவி துடிக்குது நீரின்றி!

பொறுத்திடுவாய் தாய் நீயென்று
வெறுத்திடும் செயலதைச் செய்ததனால்
ஒறுத்தனையோ உன் மக்களையே
உன்னடி பணிகிறோம் மழைத்தாயே!

துடிக்கிறோம் தாகத்தினால் வாடி
குடிக்கிறோம் கழிநீர் தான்தேடி
நடிப்பில்லை நீரே உயிர்நாடி
இடியொடு வந்திங்கு பெய்மழையே!

விலங்குகள், பறவைகள் மடிந்திடுமே!
விதைகளின் முளைதிறன் கருகிடுமே!
உயிரின்றி உலகாகும் நிலையானால்
உன்மனம் மகிழுமோ சொல்மழையே!

எத்தவ றிழைத்தோம் சொல்மழையே!
அத்தவறினை திருத்திட முயல்வோமே!
மனங்குளிர் மரங்களை யாம்வளர்த்து
தினந்தினம் உனையே வணங்கிடுவோம்!

சத்தியம் இதைநீ நம்பிடுவாய்!
தலைமேல் கைவைத்து சொல்லுகிறோம்
இனிமேல் மரங்களை அழியோமே
எம்பிழை பொறுத்து மழைபொழிவாயே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: