அழிவைத்_தரும்_ஆடம்பரம்!

விரலுக்கு தகுந்த
வீக்கம் எவர்க்கும்
வேதனை தராது
ஒருநாளும்!
அளவறிந்து வாழ்வோர்
வாழ்க்கை கடனில்
அலைக் கழியாது
என்றென்றும்!

தூற்றுவார் நமையென்
றெண்ணி பிறர்
போற்றிட செலவினை
செய்யாதே!
தர்மமே செய்வதே
ஆயினும் தன்
தகுதிக்கு மீறி
செல்லாதே!

உண்பதும் உடுப்பதும்

ஓர் அளவே!
ஒவ்வா நிலையினில்
நில்லாதே!காண்பது
கடப்பது யாவையும்
நாம் வேண்டுதல்
ஆசையின் உச்சமே!

ஆடம்பரம் செய்திடு
தகுதிக்கு உடன்பட்டு!
அளவிலாது போனால்
மூழ்கிடும் நிலைகெட்டு!
இடம்,பொருள்,
ஏவல் அறிந்திடு!
ஏற்றார் போல்
வாழப் பழகிடு!

அரசனே ஆனாலும்
அளவிலா ஆடம்பரம்
அழிவினையேத் தேடித்தரும்
பின்னொரு நாள்!
கொள்ளாதே ஆடம்பரம்
ஒருபோதும்!வாழ்வில்
குலைந் தென்றும்
துன்பத்தோடு நில்லாதே!

ப. தேசிங்,
ஆசிரியர், வ.அரியநாயகிபுரம்-627603௹௵

விரலுக்கு தகுந்த
வீக்கம் எவர்க்கும்
வேதனை தராது
ஒருநாளும்!
அளவறிந்து வாழ்வோர்
வாழ்க்கை கடனில்
அலைக் கழியாது
என்றென்றும்!

தூற்றுவார் நமையென்
றெண்ணி பிறர்
போற்றிட செலவினை
செய்யாதே!
தர்மமே செய்வதே
ஆயினும் தன்
தகுதிக்கு மீறி
செல்லாதே!

உண்பதும் உடுப்பதும்

ஓர் அளவே!
ஒவ்வா நிலையினில்
நில்லாதே!காண்பது
கடப்பது யாவையும்
நாம் வேண்டுதல்
ஆசையின் உச்சமே!

ஆடம்பரம் செய்திடு
தகுதிக்கு உடன்பட்டு!
அளவிலாது போனால்
மூழ்கிடும் நிலைகெட்டு!
இடம்,பொருள்,
ஏவல் அறிந்திடு!
ஏற்றார் போல்
வாழப் பழகிடு!

அரசனே ஆனாலும்
அளவிலா ஆடம்பரம்
அழிவினையேத் தேடித்தரும்
பின்னொரு நாள்!
கொள்ளாதே ஆடம்பரம்
ஒருபோதும்!வாழ்வில்
குலைந் தென்றும்
துன்பத்தோடு நில்லாதே!

ப. தேசிங்,
ஆசிரியர், வ.அரியநாயகிபுரம்-627603

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: