சித்திரை யுன்வரவால் சிறக்கட்டும் தமிழுலகு!

சித்திரையே செந்தமிழின்
முத்திரையாகத் தொடங்கிடும்
கேவிளம்பி ஆண்டே
கேடுதனை நீயகற்ற
கிளம்பினையோ பெருங்
கிளர்ச்சியுடன்!
நாவிளம்பி நாசஞ்செயும்
நயவஞ்சகப் பாவிகளை
காவாங்கி கறைபோக்கும்
காவலராய் வாவா!

இலஞ்சப் பேய்கள்
கொஞ்சும் பூமி
என்னும் நிலையினை
நீ மாற்று!
காசுக்காக உயிரைக்
காவுவாங்கும்
மாசு அதனை
நீ அகற்று!
வாக்கினை விற்று
வயிறு வளர்க்கும்
கேட்டினை முற்றிலும்
நீ விலக்கு!

உழவர் துயரை
உடன் அகற்ற
உறுமழை பொழிந்து
உயர்த்திடு நீ!

நீதிமறுக்கும் நீசர்களை
மோதி அழித்து
அறம் கோலோச்ச
வரம் தந்தருள்!

உண்மை உலகாள
பொய்மை புறமுதுகிட
நன்மை ஒன்றே
நாளும் வலம்வர
உன்னைப் பாடி
உவந்தே வரவேற்கிறோம்!

கே விளம்பியே
கீத மிசைத்தே
வாவா தமிழ்
சித்திரையே
வையகம் காக்க!
சித்திரை யுன்வரவால்
சிறக்கட்டும் தமிழுலகு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: