மாளுமே நற் புவியும்!

பாருங்கள் உலகோரே! என்ன
பாவம் செய்தனர் நல்லோரே!
பாவிகள் சுகபோகம் வாழ்கையிலே
பரதாப நிலையிலே நல்லோரே!

சாபமோ நல்லோர்க்கு? இன்பம்
யாவுமே கெட்டோர்க்கு!
ஆணவம், அடாவடி,அத்துமீறல்
காணுது சுகபோகம்!

நல்லோன் எனும் பேரு
நாட்டுக்கு தேவையிலை!பொருள்
உள்ளோன் எனும் பேரு
புளகாங்கிதம் செய்யும் பாரு!

நேரிய வழியினிலே உழைத்திட நினைப்பவரை
கேலியாப் பார்க்குது இவ்வுலகம்!
தில்லுமுல்லு செய்துபொருள் அள்ளிக் குவிப்பரை
தினம்போற்றி்த் துதிக்குது பூவுலகம்!

பொன்னான உலகின்று இலஞ்சப்
புண்ணாகிப் போச்சுதடா!
நீதியும் பணங்கேட்டு தெரு
வீதிக்கு வந்திட்டடா?

புலம்பித் தவிக்கிறேன் வேறு வழியேது?
எவரும் நடக்கல நல்வழி மீது!
மாறுமோ இப் புவியும்? இல்லை
மாளுமே நற் புவியும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: