கிழக்கும் மேற்கும்!

 

கிழக்கும் மேற்கும் சேர்வதில்லை! எந்தக்
கேட்டிலும் இன்பம் என்றும் தோய்வதில்லை!
இரவும் பகலும் இணைவதில்லை! வாழ்வில்
இன்பமும் துன்பமும் என்றும் மறைவதில்லை!

சுழலும் புவியில் சூரியன் நிலைபெறும்!
வரவும் செலவும் வாழ்வுக்கு ஒளிதரும்!
உறவும் பகையும் உண்மைக்கு உருதரும்!
அறமும் அன்பும் அனைவர்க்கும் சுகந்தரும்!

எதிர் எதிர் வாதம் ஒன்றாது!
இணைதலால் அன்பெதும் குன்றாது!
திரும்பிடு உறவினை விரும்பிடு! சுகம்
அரும்பிடும் வாழ்வினி நலமாகும்!

மேடு பள்ளம் புவியினில் உண்டு!
ஓடும் வெள்ளம் அடைபடல் உண்டு!
காடும் கழனி ஆவதுண்டு! எவர்
கவலையும் தீர்ந்திடும் காலம் உண்டு!

திசைகள் சேராது! உறவுகள் ஒன்றாகும்!
விண்மண் இணையாது! வேதங்கள் ஒன்றாகும்!
பகைதனை மறந்து அன்பினில் கலந்தால்
பாரினில் பேதங்கள் தொலைந் தோடும் !

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: