வாடிடும் புவியினைக் காத்திடு நீ!

அணல் கொளுத்துகிறது
அழுகிறது புவி
துளி நீராவது
அளி என
முகிலிடம் முகங்கலங்கி
விழிக்கிறது!
கருணையிலா கார்முகிலோ
காற்றாய் மாறி
புழுதியினை வாறி
முகத்தில் அடிக்கிறது?
கொடியோன் கதிரோனா?
கொக்கரிக்கும் கார்முகிலா?
அறியாது தவிக்கிறான்
அப்பாவி உழவனவன்!
யார்மீதும் பகையில்லாது
பார் காக்கும்
ஏர் உழவன்
தன்மீதே பழியேற்று
மண்ணை நம்பி
வாழ்கிறான்! மாரியை
மண்டியிட்டுக் கேட்கிறான்!
மாரியே நீ
மனமிருக்கு! இந்த
மன்னுயிரைக் காத்திடு!
வெப்பந்தனைத் தணித்திடு!
வேதனையைத் தீர்த்திடு!
நீயின்றி உலகேது?
நீர்தானே உயிர்மூச்சு!
வாவா தாயே
மனமிறங்கு!
வாடிடும் புவியினைக்
காத்திடு நீ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: